Heads ตอนที่ 1-36

Heads ตอนที่ 1-36
Alternative ヘッズ สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Higashino, Keigo แมกกาซีน Young Sunday (Weekly) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: Jul 18, 2002 to Apr 24, 2003 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน Heads

อ่านการ์ตูน เรื่อง Heads ตอนที่ 1-36

 • Chapter 36กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 35กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 34กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 33กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 32กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 31กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 30กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 29กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 28กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 27กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 26กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 25กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 24กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 23กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 22กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 21กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 20กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 19กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 18กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 17กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 16กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 15กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 14กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 13กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 12กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 11กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 10กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 9กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 8กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 7กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 6กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 5กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 4กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 3กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 2กุมภาพันธ์ 15, 2021
 • Chapter 1กุมภาพันธ์ 15, 2021